HASMA
English version
 Úvod |O firme |Novinky |Katalóg |Cenníky |Predajcovia |Elektronická predajňa |Posudzovanie zhody |ISO |Kontakty |Konštruktér rozvádzačov  
Podpora pre projektantov >>
Predaj zostatkoveho tovaru
Kompenzačné rozvádzače

Silové a premyselné rozvádzače
Stupačkové rozvádzače

HASMA STEEL - Priemyselné rozvádzače v plechovom zhotovení

Výkresy v DWG formáte
Napíšte nám..
Počítadlo prístupov
583173
Vitajte
na internetových stránkach spoločnosti

HASMA, s.r.o. Krompachy,


ktorá je významným technicko-odborným a obchodným partnerom energetických rozvodných spoločností v Slovenskej republike a dodávateľom
nízkonapäťových rozvádzačov v plastových skriniach z vysokostabilného polyesteru plneného sklenným vláknom (SMC)

pre širokú škálu zákazníkov počínajúc od rozvodných energetických spoločností, veľkoodberateľov elektro, cez elektromontážne firmy až po individuálnych stavebníkov.
Katalógové listy elektromerových rozvádzačov

Elektromerový rozvádzač s istením
Progresívne riešenia od HASMA, s.r.o.
Novinky z legislatívy a normalizáciePrednostné termíny dodávok elektromerových rozvádzačov


Európske fondy

HASMA, s.r.o. ponúka cez svoje výrobky garanciu o súlade so všetkými legislatívnymi a technickými požiadavkami platnými v EU, vrátane špecifických legislatívnych požiadaviek vyžadovaných pre SR. Spoločnosť napĺňa všetky postupy spojené s posudzovaním zhody a súvisiacimi skúškami notifikovanou osobou (Elektrotechnický výskumný a projektový ústav Nová Dubnica).

Tento prístup ju začleňuje do skupiny výrobcov rozvádzačov, pre ktorých je posudzovanie zhody mimoriadne dôležité, napriek technickej a ekonomickej náročnosti.

Takto dokážeme garantovať spokojnosť zákazníkov a plné vyhovenie legislatívnym požiadavkám.

Táto stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie: 1024x768
Zavrieť okno

Prezentaďż˝nďż˝ a informaďż˝nďż˝ turnďż˝ pre zďż˝stupcov projekďż˝nďż˝ch a montďż˝nych firiem
a revďż˝znych technikov

HASMA INFO TOUR 2009

POZV�NKA

(Elektronickďż˝ registrďż˝cia: http://www.hasma.sk/registracia)


V�en� partneri - projektanti, mont�nici, in�talat�ri a rev�zni technici,

spoloďż˝nosďż˝ HASMA, s.r.o. si Vďż˝s dovoďż˝uje srdeďż˝ne pozvaďż˝ na prezentaďż˝no-informaďż˝nďż˝ turnďż˝, ktorďż˝ sa uskutoďż˝nďż˝ v nasledujďż˝cich mestďż˝ch:

11.3.2009 Tren��n Hotel Brezina, Lesopark Tren��n,(od predajne RENAULT na hlavnom mestskom ďż˝ahu ZA-BA zabezpe��me pre nemotorizovanďż˝ch ��astnďż˝kov odvoz na hotel v ďż˝ase od 09:00 do 10:00)
12.3.2009 Bratislava
(vr�tane sp�dovej oblasti Trnava)
Dom kult�ry RU�INOV Ru�inovsk� 28, Bratislava
16.3.2009 Nitra Agroin�tit�t, Akademick� �. 4, Nitra
17.3.2009 Banskďż˝ Bystrica Strednďż˝ priemyselnďż˝ ďż˝kola Jozefa Murgaďż˝a Hurbanova 6, (v blďż˝zkosti tenisovďż˝ch kurtov v mestskom parku, bďż˝valďż˝ Leninov park)
19.3.2009 Pre�ov Hotel Dukla N�mestie legion�rov 2 Pre�ov
24.3.2009 Ko�ice Hotel CENTRUM - Dom techniky ZSVTS Ju�n� trieda 2, Ko�ice
26.3.2009 �ilina Hotel Dubn� skala Hurbanova 345/8 (historick� centrum)

Program prezentďż˝cie je v kaďż˝dom meste jednotnďż˝ a bude sa riadiďż˝ tďż˝mto harmonogramom:

09:30 - 10:00 hod. Prezent�cia ��astn�kov - odovzdanie prezenta�n�ch predmetov
10:00 - 10:05 hod. Priv�tanie ��astn�kov, Andrej Mikula, konate� HASMA, s.r.o.
10:05 - 11:00 hod. Novďż˝ ponuka rozpďż˝jacďż˝ch a istiacich skr�� SR v novom ďż˝tandarde DIN
Kompletnďż˝ ponuku elektromerovďż˝ch rozvďż˝dzaďż˝ov, vrďż˝tane polopriamych a skupinovďż˝ch meranďż˝ - charakteristiky a typovanie
Softv�r Kon�trukt�r rozv�dza�ov HASMA
- Marcel ďż˝atloďż˝, vedďż˝ci mana��r obchodu a marketingu HASMA, s.r.o.
11:00 - 11:15 hod. Prest�vka - ob�erstvenie, k�va
11:15 - 12:00 hod. Prezent�cia noviniek - Stupa�kov� elektromerov� rozv�dza�e, kompenza�n� rozv�dza�e
- J�n J�no�, hlavn� kon�trukt�r HASMA, s.r.o.
12:00 - 12:30 hod. Diskusia k nastolenďż˝m technickďż˝m rieďż˝eniam/problďż˝mom
12:30 - 12:50 hod. Prednďż˝ka o novďż˝ch normďż˝ch STN v oblasti elektrickďż˝ch rozvďż˝dzaďż˝ov a v oblasti elektrickďż˝ch inďż˝talďż˝ciďż˝ budov
- Marcel ďż˝atloďż˝, (ďż˝len technickďż˝ch komisiďż˝ pri Sďż˝TN a spracovateďż˝ noriem)
12:50 - 13:00 hod. Losovanie tomboly
13:00 hod. Spolo�n� obed


REGISTR�CIA ��ASTN�KOV - vykonajte ju pros�m �o najsk�r!!!

Nahl�senie (registr�ciu) ��astn�kov je potrebn� vykona� najneskor�ie 5 dn� pred za�iatkom ka�dej akcie a m��e sa uskuto�ni� nasleduj�cim sp�sobom:

- Telefonicky na ��sle + 421 53 4176 411 s uvedenďż˝m cieďż˝ovďż˝ho mesta konania, mena, profesie a firmy

- SMS sprďż˝vou na tel. +421 915 926 493 s uvedenďż˝m cieďż˝ovďż˝ho mesta konania, mena, profesie a firmy

- Vyplnenďż˝m nďż˝vratky a jej zaslanďż˝m do HASMA, s.r.o. poďż˝tou, mailom - (hasma@hasma.sk, catlos@hasma.sk) prďż˝padne faxom (+421 53 4176 413) - Nďż˝vratka na stiahnutie (kliknite na nďż˝zov sďż˝boru): Navratka.doc

- Elektronickou registr�ciou na www.hasma.sk/registracia

Informujte prosďż˝m svojich kolegov a kolegyne, ktorďż˝ch sme priamo neoslovili a ktorďż˝ch po registrďż˝cii radi tieďż˝ privďż˝tame na naďż˝ej prezentďż˝cii.

Te��me sa na Va�u ��as�.

S pozdravom,

Stanislav Hamr�k, v.r.
riaditeďż˝, konateďż˝
Andrej Mikula,v.r.
konateďż˝

HASMA, s.r.o.
Horn�dska 1,
053 42 Krompachy
Tel.- +421 53 4176 411
Fax. - +421 53 4176 413
SMS: +421 915 926 493
Mail: hasma@hasma.sk; catlos@hasma.sk

WEB - http://www.hasma.sk/registracia - elektronick� registr�cia