Certifikáty

Výrobky spoločnosti HASMA, s.r.o. vyhovujú harmonizovaným normám CENELEC a príslušným STN EN... Vyhovenie týmto technickým predpisom, ktoré je preverené treťou/nezávislou stranou - notifikovanou osobou (Skúšobný ústav Nová Dubnica) umožňuje spoločnosti prehlásiť zhodu s požiadavkami stavebného zákona a nariadenia vlády č. 308/2004, ktoré umožňuje použiť značku CE.